"> Eş zamanlılık - Benga.pro Mühendislik ve Bilişim Ltd. Şti

Mühendislikte her şey hesapla bulunmuyor maalesef. Bazı sonuçlara ulaşmak için yıllardan beri süregelen mühendislik tecrübeleri ışığında bazı katsayılara ihtiyacımız vardır.

İşte eşzamanlılık, diversite faktörü gibi katsayılar tecrübeler ışığında bulunmuş katsayılardandır. Bir tesisin, toplam elektrik yükünü belirlerken bu katsayılara başvurmak durumundayız. Yoksa aşırı tasarım yapmak işten bile değildir. Aslında bu durum elektrik mühendislerinin bir çıkmazıdır: Tesisin toplam güç talebini belirlemek zorundadır ama bu toplam talebi veren elektriksel yüklerin çalışma şekli başkalarına bağlıdır.

Tanımlar:

 1. Kurulu yük (Connected load)

Bir tesiste elektrik tesisatına bağlanan tüm yüklerin toplamıdır. Watt olarak ifade edilir.

2.Talep yük (Demand Load)

Belli bir elektrikli tüketecin bağlantı klemenslerinde belirli bir süre için (bu süre 15 dakika, 30 dakika yada 1 saat olabilir) talep ettiği güçtür.  W, VA, VAr olarak ifade edilebildiği gibi akım cinsinden A olarak da ifade edilebilir.

Aslında, teknik föylerde karşımıza çıkan “Çekilen güç” (Absorbed power) değeri talep yükümüzü vermektedir.

3.Azami Talep Yük (Maximum Demand Load)

Belli bir süre içinde (5, 10, 15,30 yada 60 dakika) en büyük tüm taleplerin toplamıdır.

4.Talep Faktörü  – ku  (Demand Factor)

Bu faktör için IEC’de azami kullanma faktörü (Max utilization factor) de denmektedir.

Uygulamada elektrikli yükler (özellikle motorlar) plakalarında yazan elektriksel güçten daha az çekerler. Örneğin binamızda kullandığımız bir klima santrali fanının çalışma noktasında ihtiyacı 6.1 kW olabilir ama bu mertebede bir motor kademesi olmadığından fana 7,5 kW lık motor takılmıştır. Bu durumda fanın teknik föyüne başvurup ne kadar elektrik gücü talebi olduğuna bakıldığında plaka değerinden az olduğu görülecektir.

Bu örnekten hareketle Talep Faktörünün formülünü hemen yazabiliriz.

Talep Faktörü = Azami Talep yük / Kurulu yük

(Konudan sapmamak adına parantez içinde belirtelim ki Motorlarda plakada belirtilen güç mekanik mil gücüdür. Bunu verime böldüğümüzde elektriksel güç karşılığını buluruz. ) Örneğimizdeki %90 verimli 7,5 kW motorun elektriksel karşılığı hemen hemen 8,3kW dır. Fanın çalışma noktasında ise 6.1kW çektiğini teknik föyden gördüğümüze göre fanımıza ait talep faktörü, ku:

ku = 6,1 / 8,3 = %73,5 tur.

Fanımız 8,3kW mertebesine çıkmayacağına göre projelendirmede 7,5 kW lık motordan hareket edip talep faktörünü göz önüne almamak aşırı tasarıma sebep olacaktır.

Vurgulayalım: Talep faktörü sadece tekil yükler için kullanılır. Grup yükler için kullanılmaz.

5. Eş zamanlılık Faktörü  – ks  (Coincidence Factor)

IEC’de bu katsayı için “Simultaneity Factor” ifadesi kullanılmaktadır.

Tecrübenin, işin için girdiği yer tam olarak burasıdır. Özel bir durum yoksa bir aradaki yüklerin tümünün aynı anda maksimumda çalışmayacağını hepimiz biliyoruz. Mesela bir binada tüm prizlerden aynı anda güç çekiliyor, klimalar ve fanlar maksimumda bulunuyor, aydınlatmalar binanın her köşesinde yanıyor, vs. olamaz.

Doğru. Olamaz ama nasıl belirlenecek hangi tüketeçlerin aynı anda çalıştığı? Geceden gündüze, günden güne, mevsimden mevsime değişecektir mutlaka. İşte bu noktada eş zamanlılık katsayılarının verildiği ve tecrübelerle ortaya çıkan tablolara başvurmak durumundayız.

Eş zamanlılık katsayısının formülünü verelim:

Eşzamanlılık kats.=Tesisin azami talebi  /  Tekil yüklerin azami taleplerinin toplamı 

Formülden de anlaşılacağı gibi eş zamanlılık katsayısı her zaman 1’den küçüktür. (Yada en fazla 1 e eşittir)

Vurgulayalım: Eş zamanlılık faktörü sadece grup yükler için kullanılır. Mesela bir panodan çıkan besleme hatlarının tümü için. 

6. Diversite  Faktörü (Diversity Factor)

Diversite faktörü, eş zamanlılık faktörünün tersidir. Yani 1’e bölünmüş halidir. Böyle olunca diversite faktörü her zaman için 1’e eşit yada 1’den büyük bir rakamdır. Diversite faktörü de tıpkı eş zamanlılık katsayısı gibi grup yüklere uygulanır.

Diversite faktörü = 1/ Eş zamanlılık faktörü

7. Yük  Faktörü (Load Factor)

Bir tesiste, belli bir dönem içinde(1 gün, 1 ay, 1 yıl, vb.) gerçekleşen elektrik enerjisi tüketiminin, aynı dönem için tüketilmesi öngörülmüş olan elektrik enerjisine oranıdır.

Yük faktörü 1’den küçüktür. En ideali 1 olmasıdır ama pratikte böyle bir şey mümkün değildir. Zaten 1’den büyükse tesisin elektrik tesisatı yetersiz demektir.

Bu oran, tasarımın aşırı olup olmadığını gösterir. Eğer yük faktörü çok düşükse tasarım aşırı yapılmıştır ve yatırım bedeli gereksizce arttırılmıştır.

Yük faktörü = Gerçekleşen elektrik enerjisi tüketimi/ Öngörülen elektrik enerjisi tüketimi

 

priz


 

 

Ülkemizde eş zamanlılık katsayıları Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği‘nde Madde 57nin a2 no’lu fıkrasında şöyle verilmiştir: (Buraya tıklayarak Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ ne ulaşabilirsiniz)

a.2- Değişik ek: RG 30/11/1995- 22479)

İletken kesitinin belirlenmesi için yapılan hesaplarda eş zamanlı yük (bağlantı gücü) esas alınmalıdır.
Eş zamanlı yükün (gücü) belirlenmesi:
Eş zamanlı güç (aynı zamanda çekilen güç), kurulu güç değeri eş zamanlılık katsayısı ile çarpılarak bulunur. Konutlarda kurulu güç genel olarak aydınlatma gücü, priz gücü ve biliniyorsa elektrikli ev aletlerinin gücünden oluşur. Konutlarda bir dairenin eş zamanlı yükünün belirlenmesinde aşağıdaki eş zamanlılık katsayıları esas alınmalıdır.
– Kurulu gücün 8 kW’ye kadar olan bölümü için %60
– Gücün kalan bölümü için % 40
Binanın eş zamanlı yükünü belirlenmesi için aşağıdaki eş zamanlılık katsayıları esas alınmalıdır

Daire Sayısı Eş Zamanlı Katsayı (%)
3-5 45
5-10 43
11-15 41
16-20 39
21-25 36
26-30 34
31-35 31
36-40 26
41-45 28
46-50 26
51-55 25
56-61 24
62 ve üstü 23

Tablo-1

Köy kasaba ve imar planı bulunmayan alanlarda yapılan tek evlerde ve yazlıklarda bu esaslara uyulmayabilir.
Bütün konutlarda eş zamanlı yük 3 kW’dan az olamaz.
İşyerleri, idare binaları, sosyal binalar, sağlık binaları ve benzeri yerlerde eş zamanlı yükün belirlenmesi için kurulu yük aydınlatma yükü, priz yükü, yedekler hariç mekanik tesisat kış-yaz yükünden büyük olanı, asansör yükü ve mutfak yükünden elde edilir.
Mekanik tesisat kış-yaz yükünden büyük olanının eş zamanlılık katsayısı %100, mutfak yükü için ise eş zamanlılık katsayısı %70 alınmalıdır. Aydınlatma, priz ve asansör yükü için aşağıda belirtilen eş zamanlılık katsayıları alınmalıdır.

Binanın Cinsi Yük Miktarı Eş zamanlılık katsayısı(%)
Aydınlatma yükü için eş zamanlılık katsayısı
Hastaneler İlk 50kVA 40
Kalan yük 20
Otelleri Moteller ve Tatil köyleri İlk 20kVA 50
20-100kVA 40
Kalan yük 30
Depolar İlk 12,5kVA 100
Kalan yük 50
Diğer binalarda Tüm yük 100
Priz yükü için eş zamanlılık katsayısı
Tüm Yapılarda İlk 10kVA 40
Kalan yük 20
Asansör yükü için eş zamanlılık katsayısı
Büro binalarında, Otellerde 100
Okullarda, Hastanelerde 85
Apartman ve diğer binalarda 55

Tablo-2

ampul.jpg


Başka hangi kaynaklar var?

IEC, NEC, IEEE, NFC gibi kuruluşların düzenlemelerine bakıldığında farklı tablolara ulaşmak mümkündür. Mesela Fransa standardı NFC 14-100’nde apartmanlar için aşağıda verilen eş zamanlılık katsayıları yer almaktadır.

Daire sayısı Eş zamanlılık katsayısı (%)
2-4 100
5-9 78
10-14 63
15-19 53
20-24 49
25-29 46
30-34 44
35-39 42
40-49 41
50 ve üstü 38

Tablo-3

Bizim yönetmelikteki katsayılara oranla ortalama %40-%50 daha yüksek oranların olduğu dikkati çekmektedir. Ancak uluslararası bir çok kaynakta bu tabloya başvurulduğu da bir gerçektir.

Yine Fransa’dan devam edelim. NFC-15-105  standardında devre fonksiyonuna göre eş zamanlılık faktörü şöyle verilmektedir.

Aydınlatma 1
Isıtma ve klima 1
Prizler 0.1 – 0.2[a]
Asansörler ve
yiyecek taşıma asansörleri[b]
En güçlü motor için 1
İkinci en güçlü motor için 0.75
Tüm motorlar için 0.60
[a] Bazı belirli durumlarda özellikle endüstriyel projelerde, bu katsayı daha fazla olabilir.
[b] Hesaba alınacak akım, yol alma akımının 3 te biri kadar arttırılmış motor anma akımına eşittir.

Tablo-4

Bir tablomuz daha var:  IEC 61439-2’de verilen ve yeterli bilgi bulunmadığı durumlarda dağıtım panolarındaki devre sayısına göre uygulanacak eş zamanlılık katsayılarını veren tablo.

Yükün tipi Eş zamanlılık katsayısı (%)
2-3 devreli dağıtım 90
4-5 devreli dağıtım 80
6-9 devreli dağıtım 70
10 veya daha fazla devreli dağıtım 60
Elektrikli aktüatör 20
Motorlar ≤ 100 kW 80
Motorlar > 100 kW 100

Tablo-5

Eğer, yüklerin aydınlatma olduğu biliniyorsa, tablodaki değerler 1’e yaklaştırılır.

IEC’de ayrıca aydınlatma, priz ve motorlar için aşağıdaki talep faktörleri de verilmiştir.

Yükün tipi Talep Faktörü (%)
Aydınlatma 100
Priz 100
Motor 80

Tablo-6


Şimdiye kadarki toparladığımız tabloları bir örnekle pekiştirelim. Uluslararası yönetmeliklerdeki değerlerle çıkan sonuçla kendi yönetmeliğimizdeki değerlerle çıkan sonuç arasında fark var mı, görelim.

Önce uluslararası değerlerle işlem yapalım:

Aşağıda 3 dağıtım ve 1 ana dağıtım panosundan oluşan ufak bir ofis binası var. Bu binaya ait yükler aşağıdaki tablodadır.

A B C D E F=ExD
Pano Adı Yük Yük Tipi Gücü(W) Talep Faktörü Talep Gücü
(W)
Pano 1 13 adet armatür Aydınlatma 546 1 546
14 adet armatür Aydınlatma 588 1 588
15 adet armatür Aydınlatma 630 1 630
16 adet armatür Aydınlatma 672 1 672
11 adet armatür Aydınlatma 462 1 462
4 adet priz Priz 1200 1 1200
5 adet priz Priz 1500 1 1500
4 adet priz Priz 1200 1 1200
5 adet priz Priz 1500 1 1500
5 adet priz Priz 1500 1 1500
3 adet FanCoil Motor 360 0,8 288
3 adet FanCoil Motor 360 0,8 288
3 adet FanCoil Motor 360 0,8 288
3 adet FanCoil Motor 360 0,8 288
3 adet FanCoil Motor 360 0,8 288
Pano 2 16 adet armatür Aydınlatma 672 1 672
14 adet armatür Aydınlatma 588 1 588
15 adet armatür Aydınlatma 630 1 630
4 adet priz Priz 1200 1 1200
5 adet priz Priz 1500 1 1500
4 adet priz Priz 1200 1 1200
3 adet FanCoil Motor 360 0,8 288
3 adet FanCoil Motor 360 0,8 288
3 adet FanCoil Motor 360 0,8 288
Pano 3 5 adet armatür Aydınlatma 400 1 400
1 adet 3F priz Priz 1000 1 1000
Hidrofor Motor 1500 0,8 1200
Dalgıç Pompa Motor 1100 0,8 880
Klima Dış Ünite Motor 18000 0,8 14400

E kolonundaki katsayılar, yukarıda verilen Tablo6’dan alınmıştır.

A F G H I J K L
Pano Adı Talep Gücü
(W)
Pano Toplam Talep Gücü (W) Eş Zamanlılık Katsayısı Eş Zamanlı gücü(W) Toplam Eş zamanlı gücü (W) Eş zamanlılık katsayısı Toplam Talep Gücü (W)
Pano 1 546 11238 1 546 6408 0,9 24084
588 1 588
630 1 630
672 1 672
462 1 462
1200 0,3 360
1500 0,3 450
1200 0,3 360
1500 0,3 450
1500 0,3 450
288 1 288
288 1 288
288 1 288
288 1 288
288 1 288
Pano 2 672 6654 1 672 3924
588 1 588
630 1 630
1200 0,3 360
1500 0,3 450
1200 0,3 360
288 1 288
288 1 288
288 1 288
Pano 3 400 17880 1 400 16428
1000 0,2 200
1200 0,75 900
880 0,6 528
14400 1 14400

H kolonundaki katsayılar, yukarıda verilen Tablo4’den alınmıştır. Görüldüğü gibi aydınlatmaya 1, klimaya 1, prizlere ise  0,3 katsayısı kullanılmıştır. K kolonunda kullanılan katsayı ise Tablo 5’den alınmıştır. Ana Dağıtım panosundan toplamda 3 adet devre çıkmaktadır. Tablo-5 deki karşılığı ise 0,9 katsayısıdır.

Örneğimizi biraz daha geliştirelim : Eğer, tıpatıp aynı tesisten yan yana 6 tane olsaydı ve hepsi bir başka ana dağıtım panosuna bağlansaydı, toplam gücümüzü Tablo-5 deki 6 devreye tekabül eden 0,7 katsayısıyla daha çarpacaktık.   Yani 6 tane tesisin toplam talep gücü 24084 x 6 x 0,7 = 101152W olacaktı.

Şimdi aynı örneği bizim yönetmeliğimize uygun şekilde hesaplayalım:

Aslında yukarıdaki tablonun benzerini yapacağız ama bu sefer Tablo-2’ye uyacağız. Binamız ofis binası olduğundan Tablo-2 de “Diğer Bina” oluyor aydınlatma yükü eş zamanlılık katsayısını 1 alınıyor. Prizlerde ise ilk 10kVA (Bunu 8kW olarak esas alalım) için 0,4 sonrası için 0,3 alacağız. Bu durumda hesap tablomuz

A B C D E F
Pano Adı Yük Yük Tipi Gücü(W) Talep Faktörü Talep Gücü
(W)
Pano 1 13 adet armatür Aydınlatma 546 1 546
14 adet armatür Aydınlatma 588 1 588
15 adet armatür Aydınlatma 630 1 630
16 adet armatür Aydınlatma 672 1 672
11 adet armatür Aydınlatma 462 1 462
4 adet priz Priz 1200 1 1200
5 adet priz Priz 1500 1 1500
4 adet priz Priz 1200 1 1200
5 adet priz Priz 1500 1 1500
5 adet priz Priz 1500 1 1500
3 adet FanCoil Motor 360 0,8 288
3 adet FanCoil Motor 360 0,8 288
3 adet FanCoil Motor 360 0,8 288
3 adet FanCoil Motor 360 0,8 288
3 adet FanCoil Motor 360 0,8 288
Pano 2 16 adet armatür Aydınlatma 672 1 672
14 adet armatür Aydınlatma 588 1 588
15 adet armatür Aydınlatma 630 1 630
4 adet priz Priz 1200 1 1200
5 adet priz Priz 1500 1 1500
4 adet priz Priz 1200 1 1200
3 adet FanCoil Motor 360 0,8 288
3 adet FanCoil Motor 360 0,8 288
3 adet FanCoil Motor 360 0,8 288
Pano 3 5 adet armatür Aydınlatma 400 1 400
1 adet 3F priz Priz 1000 1 1000
Hidrofor Motor 1500 0,8 1200
Dalgıç Pompa Motor 1100 0,8 880
Klima Dış Ünite Motor 18000 0,8 14400

 

Aydınlatma, priz, klima şeklinde tasnifleyelim:

Aydınlatma Priz Klima
Pano 1 2898W 6900W 1440W
Eş zamanlılık Kats. 1 0,4 1
Pano 1 İhtiyacı 2898W 2760W 1440W
7098W
Aydınlatma Priz Klima
Pano 2 1890W 3900W 864W
Eş zamanlılık Kats. 1 0,4 1
Pano 2 İhtiyacı 1890W 1560W 864W
4314W
Aydınlatma Priz Klima ve mekanik
Pano 3 400W 1000W 16480W
Eş zamanlılık Kats. 1 0,4 1
Pano 3 İhtiyacı 400W 400W 16480W
17280W
Aydınlatma Priz Klima ve mekanik
Ana Pano 5188W 11800W 18784W
Eş zamanlılık Kats. 1 0,3 ve 0,4 1
Ana pano İhtiyacı 5188W 4340W 18784W
28312 W

Bizim yönetmeliğe göre yaptığımızda güç ihtiyacımız 28kW ve uluslararası tabloları kullandığımızda 24kW oluyor.

Yine 6 tane aynı bina olursa;

Aydınlatma Priz Klima ve mekanik
Ana Pano 31128 W 70800 W 112704 W
Eş zamanlılık Kats. 1 0,3 ve 0,4 1
Pano 3 İhtiyacı 31128 W 22040 W 112704 W
165872 W

Bizim yönetmeliğe göre yaptığımızda güç ihtiyacımız 165kW ve uluslararası tabloları kullandığımızda 101kW oluyor. Önemli bir fark çıkıyor. Bizim yönetmelikte yer alan “Mekanik tesisat kış-yaz yükünden büyük olanının eş zamanlılık katsayısı %100” ifadesi bu farkın en önemli sebebi. Buradan hareketle mekanik tesisat yüklerinin iyi tahlil edilmesi ve proje özelinde gerçekleşecek eş zamanlılık katsayılarının kullanılması elektrik tesisatı yatırımını yakından etkiliyor.


Aşağıdaki tabloda kullanım amaçlarına göre aydınlatma ve kuvvet (asansör, kuvvet, mekanik güçler, vs. hariçtir) anlamında m2 başına düşen güçler ve eş zamanlılık katsayıları verilmiştir. Bu tabloyu aldığımız kaynağa buraya tıklayarak (Electrical_Power_Demand_in_Buildings) ulaşabilirsiniz.

Kullanılan Mahal Aydınlatma Kuvvet
W/m2 SF W/m2 SF
Atrium – First Three Floors 6 85% 9 3%
Atrium – Floors (above first 3) 2 85% 9 3%
Audience/Seating Area – Convention Centre 8 85% 5 3%
Audience/Seating Area – Exercise Centre 3 85% 5 3%
Audience/Seating Area – General 10 85% 5 3%
Audience/Seating Area – Gymnasium 4 85% 5 3%
Audience/Seating Area – Motion Picture Theatre 13 85% 5 3%
Audience/Seating Area – Penitentiary 8 85% 5 3%
Audience/Seating Area – Performing Arts Theatre 28 85% 5 3%
Audience/Seating Area – Religious Buildings 18 85% 5 3%
Audience/Seating Area – Sports Arena 4 85% 5 3%
Audience/Seating Area – Transportation 5 85% 5 3%
Automotive – Service/Repair 8 85% 72 6%
Bank/Office – Banking Activity Area 16 85% 54 6%
Classroom/Lecture/Training – General 15 85% 15 6%
Classroom/Lecture/Training – Penitentiary 14 85% 15 6%
Conference/Meeting/Multipurpose 14 85% 26 8%
Convention Centre – Exhibit Space 14 85% 26 8%
Corridor/Transition – General 5 85% 10 3%
Corridor/Transition – Hospital 11 85% 10 3%
Corridor/Transition – Manufacturing Facility 5 85% 10 3%
Courthouse – Confinement Cells 10 85% 0 0%
Courthouse – Courtroom 20 85% 20 8%
Courthouse – Judges’ Chambers 14 85% 20 8%
Dining Area – Bar Lounge/Leisure Dining 15 85% 10 3%
Dining Area – Family Dining 23 85% 10 3%
Dining Area – General 10 85% 10 3%
Dining Area – Hotel 14 85% 10 3%
Dining Area – Motel 13 85% 10 3%
Dining Area – Penitentiary 14 85% 10 3%
Dormitory – Living Quarters 12 85% 18 6%
Dressing/Locker/Fitting Room 6 85% 10 3%
Electrical/Mechanical 16 85% 15 3%
Exterior – Stairways 108 85% 0 0%
Exterior – Building Facades (illuminated) 22 85% 0 0%
Exterior – Building Facades (non-illuminated) 0 85% 0 0%
Exterior – Canopies/Overhangs 135 85% 0 0%
Exterior – Entrances/Inspection Station 135 85% 0 0%
Exterior – Loading Areas 54 85% 0 0%
Exterior – Sales Areas 54 85% 0 0%
Exterior – Uncovered Parking Area 16 85% 0 0%
Exterior – Walkways (< 3m wide) 99 85% 0 0%
Exterior – Walkways (≥3 m wide) 22 85% 0 0%
Fire Stations – Engine Room 9 85% 15 3%
Fire Stations – Sleeping Quarters 3 85% 18 6%
Food Preparation 13 85% 387 8%
Gymnasium/Exercise Centre – Exercise Area 10 85% 20 6%
Gymnasium/Exercise Centre – Playing Area 15 85% 15 6%
Hospital – Emergency 29 85% 360 6%
Hospital – Exam/Treatment 16 85% 360 6%
Hospital – Laundry – Washing 6 85% 360 6%
Hospital – Medical Supply 15 85% 360 6%
Hospital – Nursery 6 85% 360 6%
Hospital – Nurses’ Station 11 85% 360 6%
Hospital – Operating Room 24 85% 360 6%
Hospital – Patient Room 8 85% 360 6%
Hospital – Pharmacy 13 85% 360 6%
Hospital – Physical Therapy 10 85% 360 6%
Hospital – Radiology 4 85% 360 6%
Hospital – Recovery 9 85% 360 6%
Hotel/Motel Guest Rooms 12 85% 18 6%
Laboratory 15 85% 360 6%
Library – Card File and Cataloguing 12 85% 38 6%
Library – Reading Area 13 85% 32 6%
Library – Stacks 18 85% 32 6%
Lobby – General 14 85% 1 3%
Lobby – Hotel 12 85% 18 1%
Lobby – Motion Picture Theatre 12 85% 18 1%
Lobby – Performing Arts Theatre 36 85% 18 1%
Lounge/Recreation – General 13 85% 2 3%
Lounge/Recreation – Hospital 9 85% 6 3%
Manufacturing – Control Room 5 85% 72 6%
Manufacturing – Detailed Manufacturing 23 85% 72 6%
Manufacturing – Equipment Room 13 85% 72 6%
Manufacturing – High Bay (≥7.6 m) 18 85% 72 6%
Manufacturing – Low Bay (<7.6 m) 13 85% 72 6%
Museum – General Exhibition 11 85% 69 6%
Museum – Restoration 18 85% 62 6%
Office – Enclosed 12 85% 28 8%
Office – Open Plan 12 85% 48 8%
Parking Garage – Garage Area 2 85% 8 6%
Penitentiary – Confinement Cells 10 85% 0 0%
Penitentiary – Courtroom 20 85% 20 8%
Penitentiary – Judges’ Chambers 14 85% 20 8%
Police Station – Confinement Cells 10 85% 0 0%
Police Station – Courtroom 20 85% 20 8%
Police Station – Judges’ Chambers 14 85% 20 8%
Post Office – Sorting Area 13 85% 72 6%
Religious Buildings – Fellowship Hall 10 85% 5 3%
Religious Buildings – Worship Pulpit, Choir 26 85% 5 3%
Restrooms/Toilets 10 85% 5 1%
Retail Mall Concourse 18 85% 42 6%
Sales Area (for accent lighting) 18 85% 0 0%
Sports Arena – Court Sports Area 25 85% 5 6%
Sports Arena – Indoor Playing Field Area 15 85% 5 6%
Stairs 6 85% 9 3%
Storage Active – General 9 6% 6 3%
Storage Active – Hospital 10 6% 6 3%
Storage Inactive – General 3 4% 6 3%
Storage Inactive – Museum 9 4% 6 3%
Transportation – Air/Train/Bus Baggage Area 11 85% 19 1%
Transportation – Airport Concourse 6 85% 24 1%
Transportation – Terminal Ticket Counter 16 85% 14 1%
Warehouse – Fine Material Storage 15 85% 5 6%
Warehouse – Medium/Bulky Material Storage 10 85% 5 6%
Workshop 20 85% 72 6%

 

Kaynaklar

 

Yorum Yazın

En az 4 karakterden oluşmalı