"> Konduit, Planşe, Desant ...? - Benga.pro Mühendislik ve Bilişim Ltd. Şti

Başlığı okuyunca, Fransızca bir şeyler konuşuyormuşuz izlenimini veriyor ama bu kelimeler elektrik tesisatında sıkça karşımıza çıkan terimlerdir. Dilimize yabancı dillerden geçmiş olan bu ve benzeri terimlerin anlamlarını hatırlamakta fayda var:

Konduit nedir? Konduit ile Boru arasında ne fark vardır?

Konduit, rijit yada bükülgen içi boş borudur. Evet aslında konduit bir borudur ama neden “boru” yerine “konduit” terimi kullanılmaktadır? Buradaki temel fark, işlevlerindedir. Konduit, bir taşıyıcıdır. Kabloyu taşımak, korumak, yeri geldiğinde değiştirmek için kullanılır. Kablonun temel görevine bir katkısı yoktur. Ancak boru, bilindiği gibi içindeki bir sıvıyı(yada gazı) bir noktadan bir noktaya iletmek, transfer etmek için kullanılır. Boru olmazsa sıvının iletilmesinin imkanı yoktur. Yani, konduit her ne kadar resmi terminolojide boru olarak geçse de temelde bir taşıyıcıdır, boru ise transfer edicidir. Bu nedenle elektrik tesisatlarında konduite karşılık gelen boru terimi ile diğer bilinen borular arasında fonksiyon açısından fark vardır.

Bir analoji yaparsak mekanikte kullanılan boruyu, elektrik kablosuna benzetebiliriz. Eğer borunun etrafına koruyucu amaçlı bir başka boru daha geçirmişsek bunu da konduite benzetebiliriz.

Her şeye rağmen resmi literatürde yani yönetmelikte, Türkçe standartlarda, vs. konduit terimine rastlanmaz. Elektrik borusu, kablo borusu gibi tabirler kullanılır. Ama yabancı projelerde bu ayrımın farkında olmak önemlidir. (Conduit ≠ Pipe)

Planşe nedir?

Planşe, kelimesi Fransızca’daki “Plancher” teriminden gelmektedir. “Plancer”, zemin, döşeme anlamlarına gelmektedir. Yani konduitleri atılacak bir binanın planını elimize aldığımızda doğal olarak yataydaki kabloları görürüz. Bunlar da genelde bina temeli, kat döşemeleri gibi  ve çoğunlukla beton dökülerek yapılan yerlerdir.  Plan görünüşlerde düşey kablolar görünmez. Buradan hareketle, plan görünüşünü elimize aldığımızda görünen ve kat betonu dökülmeden önce bırakılması gereken konduitlere “planşe” denmiştir.

Desant nedir?

Desant, kelimesi Faransızca ve İngilizce’deki “Descent” sözcüğüne dayanmaktadır. Kelime anlamı  olarak iniş,alçalma demektir. Elektrik terminolojisinde ise düşeyde atılan konduitler için bu terim kullanılmaktadır. Kat döşemesi betonu dökülürken içine bırakılan planşeler, zamanı geldiğinde, ucuna ilave desant yapılarak düşeyde yani duvar içinde buata, anahtara, prize kadar tesisat götürülür. İşte bu şekilde düşeyde tesis edilen konduitlere “desant” denmektedir.

Tubing nedir?

“Tubing” terimi Türkçe’de kullanılmaz. Daha çok yabancı projelerde karşımıza çıkar. Buna rağmen, farkında olmadan “EMT boru” derken “Electrical Metallic Tubing” diye dolaylı olarak kullanıyoruz. Tube, boru demektir. Tubing ise borulama demektir. ancak burada şöyle bir nüans vardır. Borulama (İngilizcesi Piping) yaparken özel fittingsler ve dişli/kaynaklı ekleme parçaları kullanılır. “Tubing” yaparken boruyu yerinde eğerek, bükerek, şekil vererek tesisat yapılır. Örneğin EMT tesisatı aynı bu şekildedir. Özel aparatlarla gereken açıda dirsek bükülür ve montaj noktasında terzi usulü bir sistem kurulur. Mekanikte ise klima yada sıhhi tesisat bakır borulaması için “copper tubing” terimi kullanılır.

Aslında bu sistem için “Tube” kelimesinin kullanılması en başta açıkladığımız konduit ve boru ayrımına biraz ters düşüyor. Ancak montaj şeklinden ötürü yani montaj noktasında eğerek, bükerek konduitleme yapılabilmesinden ötürü “tubing” kelimesinin kullanılmasına devam edilmiştir.  Türkçe’de tubing için konduitleme yada konduit sistemi terimlerini kullanmak isabetli olacaktır. Aslında, EMT dışındaki konduitler için zaten “tubing” terimi kullanılmaz. Mesela RSC (Rigid Steel Conduit) rijit çelik konduit demektir, IMC (Intermediate Metal Conduit) Orta Sınıf Metal Konduit demektir. Bu konduit tiplerinde “tubing” terimi geçmez çünkü bu konduitlerde montaj dişli olarak özel fittingslerle yapılır.

Esnek Konduit ile Bükülebilir Konduit aynı mıdır?

TSE, “Pliable conduit” terimi için “Esnek boru”, “Flexible conduit” terimi için “Bükülgen boru” ifadesini kullanmaktadır.

Esnek boru(Pliable conduit), makul bir kuvvet uygulayarak elle eğilebilen ve sıklıkla bükülüp açılan yerlerde kullanmaya uygun olmayan konduittir. Bükülebilir boru(Flexible conduit) ise makul ve küçük bir kuvvet uygulayarak elle bükülebilen ve ömrü boyunca bükülüp açılan yerlerde kullanmaya uygun olan konduittir.

Piyasada bulunan ve düz boru diye tabir edilen konduitler rijit konduit, kangal boru diye tabir edilen konduitler esnek konduit(pliable conduit) ve spiral boru diye tabir edilen konduitler ise bükülebilir konduit (flexible conduit) olmaktadır.


Nedir bu rakamlar?

Herhangi bir konduit üreticisinin kataloğunu elinize aldığınızda her konduit için 2232, 4341, 1232 gibi 4 rakamlı sayılar verilir. Bu rakamların ne olduğuna pek dikkat edilmese de her bir basamaktaki rakam, ilgilendiğimiz konduitin standartlarda tanımlanmış testler neticesinde ait olduğu sınıfı betimler.

Aşağıda 2 ayrı üreticinin kataloğunda yer alan ürünler için kullanığı kodlar (4341, 2232) örnek olarak verilmiştir.

resim1

Elektrik konduitlerinin sınıflandırılması için yürürlükte TS EN 61386-1-2008 standardı vardır. Bu standartta, sadece 4 basamak değil, 12 basamak için tanımlama yapılmakta, her bir basamaktaki rakamın neye karşılık geldiği gösterilmektedir.

TS EN 61386-1, temel olarak konduitleri 3 ana başlığa bölmektedir. Bu 3 başlığa ilaveten toprağa gömülü konduitleri de ayrı bir başlık olarak ele almaktadır.

TS EN 61386-21 ile rijit yapıdaki konduitlerle ilgili bilgiler verilmektedir.

TS EN 61386-22 ile esnek (pliable) yapıdaki konduitlerle ilgili bilgiler verilmektedir.

TS EN 61386-23 ile bükülebilir (flexible) yapıdaki konduitlerle ilgili bilgiler verilmektedir.

TS EN 61386-24 ile toprağa gömülü konduitlerle ilgili bilgiler verilmektedir.

TS EN 61386-1 dahil olmak üzere toplam 5 adet standardın yapısı şöyledir: Konduitlerin sınıflandırılması için tüm kriterleri TS EN 61386-1 standardında detaylıca verilir. Eğer bu kriterlere ilave yapılacaksa yada bu kriterlerden sapma yapılacaksa bu durum ilgili konduitin standardında ifade tariflenir. Mesela, rijit yapıdaki konduitler için sıkıştırma testinin TS EN 61386-1’de tariflendiği biçimiyle yapılması istendiğinden TS EN 61386-21’de sıkıştırma testine değinilmez, TS EN 61386-1 refere edilir. Ancak esnek (pliable) yapıdaki konduitlerle ilgili sıkıştırma testine bazı ilaveler istendiğinden bu test TS EN 61386-22’de tekrar ele alınır.

1. Sıkıştırma Testi (Compression Test)

Üreticinin sunduğu, 20cm uzunluğundaki numune konduit 23°C sıcaklıktaki ortamda özel bir aparatta sıkıştırmaya tabi tutulur. Düz bir çelik düzlem üzerine yatırılan numuneye, üstten 30 saniye içinde yavaş yavaş artan bir kuvvet uygulanır. Uygulanan kuvvet 125N, 320N, 750N, 1250N veya 4000N olabilir. 30s sonunda hedeflenen kuvvete gelindiğinde numune 60s süreyle kuvvet altında bırakılır. Bu süre içinde numunenin ilk dış çap değeri ile sıkışmış durumdaki dış çap değeri arasında %25’ten büyük fark olmamalıdır. Daha sonra numunenin üzerindeki kuvvet kaldırıldıktan sonra tekrar ölçüm yapılır. Bu durumdaki dış çap değeri ile ilk dış çap değeri arasındaki fark %0’dan fazla olmamalıdır. Ayrıca kuvvet kalktıktan sonra numune üzerinde gözle görülür bir çatlak, kırık da bulunmamalıdır.

Bu test sonrası ilk rakamımız aşağıdaki tablo paralelinde ortaya çıkmış olacaktır.

Sınıf Konduit Sıkıştırma Kuvveti
1 Çok Hafif 125 N
2 Hafif 320 N
3 Orta 750 N
4 Ağır 1250 N
5 Çok Ağır 4000 N

Mesela, kablo üreticisinin verdiği 4 basamaklı sayının ilk rakamı 2 ise konduit 320N sınıfına aittir. Yani bu konduitin 20cm lik uzunluğunun üzerine 320N uygulanırsa oluşacak dış çapı , ilk dış çapının %25’inden daha küçük olmayacaktır.

Sıkıştırma testi,  esnek (pliable) yapıdaki konduitlerle yapılacaksa testte kuvvetin uygulanması biraz farklı yapılır. 30s sonunda yukarıdaki tablodaki sınıfına ait kuvvete erişinceye kadar numunenin üzerindeki kuvvet yavaşça arttırılır. Kuvvet yüzünden düzleşen konduitin yeni dış çapı ile ilk dış çapı arasında %25 ila %50 arasında bir oran oluşacaktır. Eğer bu oran %25den az kalmışsa ilave bir test daha yapılır. 30s sonunda çaplar oranını %30 yapacak kuvvet tespit edilir. Yeni numuneye bu kuvvet uygulanır. Böylece 30s sonunda çaplar oranı %25 ila %50 arasında olacaktır. Bu durum sağlanınca kuvvet kaldırılır ve 15 dakika beklenir. 15 dakika sonunda çaplar oranı %10u aşmıyorsa numune testi geçmiştir.

Toprağa gömülü konduit sistemleri için sıkıştırma testinde yine biraz farklılık vardır. Yine 20cm uzunluğunda numune kullanılır ama bu kez test aparatı 2 çelik plakadan oluşur. 10x22x1.5cm ebatlarındaki bu iki çelik plakanın arasına numune 22cmlik kenara paralel olarak konur ve 15mm/min olacak şekilde , iç çapın bozulması %5’e denk gelene kadar  kuvvet uygulanır. Yukarıda verilen tabloda “Çok Hafif” sınıfı için 250N, “Hafif” sınıfı için 450N aranır. Diğer değerler aynıdır.

2. Darbe Testi (Impact Test)

Üreticinin sunduğu, 20cm uzunluğundaki 12 adet numune konduit (veya konduit fittingi) özel bir aparat altında darbe testine tabi tutulur. Test öncesi aparat ve tüm numuneler bir soğutucunun içine konarak konduitin tasarlanmış en düşük çalışma sıcaklığına getirilir. Bu sıcaklığa ulaştıktan sonra aparat marifetiyle her bir numunenin üzerine belli bir mesafeden belli bir ağırlık düşürülür. Numuneler tekrar 20°C sıcaklığa eriştikten sonra konduit düşey durumdayken içinden uygun bir kesitin hiç bir zorlanma yada kuvvet gerektirmeden kendi ağırlığıyla geçtiği gözlemlenmelidir. Ayrıca numuneler üzerinde gözle görülür bir çatlak, kırık da bulunmamalıdır. Başarılı sayılabilmesi için 12 numunenin en az 9 tanesi bu testi geçmelidir.

Darbe testi sırasında uygulanan mesafeler ve ağırlıklar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Konduitin darbe dayanım sınıfını veren 2. rakam da bu tablodan gelmektedir.

Sınıf Konduit ve fittings Düşen Ağırlık Düşme Yüksekliği
1 Çok Hafif 0,5 kg 100mm
2 Hafif 1 kg 100mm
3 Orta 2 kg 100mm
4 Ağır 2 kg 300mm
5 Çok Ağır 6,8 kg 300mm

Mesela, kablo üreticisinin verdiği 4 basamaklı sayının 2. basamağındaki rakam 2 ise konduit -15°C sıcaklıkta 100mm mesafeden üzerine 1kg ağırlık düşürülmüş olmasına rağmen içinden uygun kesitli kablonun düşeyde kendiliğinden geçmesine mani bir deformasyon olmadığı anlamına gelir.

(Toprağa gömülü konduit sistemlerinde farklı bir darbe testi uygulanır. Bu test TS EN 61386-24’de tariflenmiştir.)

3. Minimum Sıcaklık Değeri (Lower Temperature Range)

TS EN 61386-1 ‘de minimum sıcaklık değeri ile ilgili özel olarak bir test önerilmemiştir. Ama yukarıda anlatılan Darbe Testi (Impact Test) dolaylı olarak minimum sıcaklık değerini  de test etmiş olmaktadır. Darbe testi öncesi, aşağıdaki tabloya göre minimum sıcaklığa getirilen numune darbe testini geçmişse ve gözle görünür bir çatlak, kırık gibi bir deformasyon oluşmamışsa minimum sıcaklık değeri de doğrulamış olmaktadır.

Sınıf Konduit için nakliye, montaj ve uygulama min. sıcaklığı
1  +5°C
2  -5°C
3  -15°C
4  -25°C
5  -45°C

Mesela, kablo üreticisinin verdiği 4 basamaklı sayının 3. basamağındaki rakam 3 ise konduit -15°C minimum sıcaklık değerine sahiptir demektir.

3. Maksimum Sıcaklık Değeri (Upper Temperature Range)

Sınıf Konduit için montaj ve uygulama max. sıcaklığı
1 60°C
2 90°C
3 105°C
4 120°C
5 150°C
6 250°C
7 400°C

Konduitler için maksimum montaj ve uygulama sıcaklığı değerleri yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bu tablodaki sıcaklık değerlerini doğrulamak için konduitler ısıl teste tabi tutulur. Üreticinin verdiği 10cm uzunluğundaki konduit numunesi test aparatıyla birlikte 4 saat boyunca yukarıdaki tabloda ait olduğu sınıfın sıcaklığında tutulur.  Daha sonra numuneye test aparatında 24 saat süreyle aşağıdaki tabloya uygun bir ağırlık uygulanır. Eğer 24saat sonunda konduitten uygun kesitin geçmesinde bir sıkıntı görülmüyorsa ısıl test başarılı olmuş demektir.

Sıkıştırma Sınıfı Konduit Ağırlık
1 Çok Hafif 0,5 kg
2 Hafif 1 kg
3 Orta 2 kg
4 Ağır 4 kg
5 Çok Ağır 8 kg

Mesela kablo üreticisinin verdiği 4 basamaklı sayının ilk basamağındaki rakam 2 ve dördüncü basamağındaki rakam da 2 ise konduit 90°C sıcaklıkta 4 saat tutulduktan sonra 24 saat boyunca 1kg ağırlığın altına konduğu ve 24 saat sonunda konduit içinden uygun kesitli bir kablonun geçmesine mani bir durum oluşmadığı anlaşılır. Böylece 4. rakam da anlam kazanmış olmaktadır.

Görüldüğü gibi, konduit üreticilerinin kataloglarında verdikleri 4 basamaklı sayı, TS EN 61386’ya göre tariflenen ve yukarıda değindiğimiz testlere göre sınıflandırılmaları paralelindedir.  TS EN 61386’da sadece  4 basamaklı bir ifade işaret edilmemektedir. Aslında 12 basamaklı ifade oluşturulabilir. Bükme testi, elektriksel devamlılık testi, gerilme testi, izolasyon testi vs. gibi bir çok test vardır. Ancak üreticiler kataloglarında sadece ilk 4 rakamı kullandıklarından diğer bakiye 8 rakam pek bilinmez.  Söz konusu bu 12 basamağın her birinin ne anlama geldiğini gösteren tablolar yazının sonunda, EK-1’de verilmiştir.


Konduit doluluk oranı (KDO)

Konduit doluluk oranı, konduitin içindeki kabloların kesit alanlarının toplamının konduitin kesit alanına oranıdır. Konduitin kesit alanı hesaplanırken iç çap dikkate alınır. Bu oran ne kadar küçük olursa konduitte kablo sonrası kalan boşluk o denli büyük olur ve kablo montajı kolay olur. Ama diğer taraftan büyük konduit hem maliyet demektir hem de sıva altı montaj için duvarlarda daha derin kanallar açmak demektir.

IEC standartlarında uygulamada konduitlerin doluluk oranları ile ilgili bir tavsiyeye rastlamadım. Bristish Standart’ta KDO değerinin %40ı aşmaması tavsiye edilmektedir. Amerika’nın standardı olan NEC’de (National Electrical Code)  ise güzel bir metodoloji önerilmiştir:

 • 1.Adım

Aşağıdaki tablodan maksimum doluluk oranı tespit edilir.

Konduitteki kablo sayısı Maksimum Doluluk Oranı
1 tane %53
2 tane %31
3 tane veya fazlası %40
 • 2. Adım

Konduit içindeki kabloların kesit alanlarının toplamı bulunur. Bu hesabı yaparken        kablonun en dış çapı esas alınmalıdır.

(A = 3,1415 x D kablo1/ 4 + 3,1415 x D kablo2/ 4 + 3,1415 x D kablo3/ 4 + …..)

 • 3. Adım

Konduitin tek seferde kablo çekilebilecek kısmı arasındaki 90° dirsek sayısı dikkate alınır. 2 dirseğe kadar herhangi bir arttırım yapılmaz ama 3 ve daha üstü sayıdaki dirseklerin herbiri için konduitin kesit alanı %15 oranında küçük olarak hesaba girer.

Örnek-1:

2 tane RG-6 kablo ve 2 tane Cat-6 UTP kablonun, 2 tane 90° dirsek yapan bir spiral konduit içinden geçecektir. Kullanılacak konduitin minimum kesiti ne olmalıdır?

Cevap-1:

Konduitin içinde 3 taneden fazla kablo bulunduğundan maksimum doluluk oranı %40 olacaktır. Ancak konduitin tek seferde kablo çekilecek bölümü içinde 2 tane dirsek olduğundan ve 2 dirseğe kadar herhangi bir emniyete gerek duyulmadığından aranan doluluk oranı %40 olarak kalacaktır.

RG-6 kablonun dış çapı 7mm dir. Cat-6 UTP kablonun ise dış çapı 6,2mmdir. Bu durumda kabloların kesit alanları toplamı:

A = 3,1415 x 7/ 4 + 3,1415 x 7/ 4 + 3,1415 x 6,2/ 4 + 3,1415 x 6,2/ 4) =137,34 mm

137,34 mm/ %40 = 343,35 mm2  min. konduit kesiti çıkar. Buradan da min. iç çapı 20.9mm olan bir konduit aranır. Kataloglara bakıldığında iç çapı 24,2mm olan 32lik spiral konduitin bu iş için uygun olacağı tespit edilir.

Örnek-2:

Yukarıdaki örnekteki tesisatta toplamda 4 tane 90° dirsek kullanılsaydı konduitin minimum kesiti ne olmalıydı?

Cevap:

Konduitin içinde 3 taneden fazla kablo bulunduğundan maksimum doluluk oranı %40 olacaktır. Ancak konduitin tek seferde kablo çekilecek bölümü içinde 4 tane dirsek olduğundan , 3. dirsek için %15 , 4. dirsek için de %15 azaltma yapılacaktır. Yani konduitin kesit alanı %100 yerine %100-%15-%15=%60 olarak hesaba katılacaktır.

Bu durumda konduit doluluk oranının %60 x %40 = %24 olması gereklidir.

137,34 mm/ %24 = 572,25 mm2  min. konduit kesiti çıkar. Buradan da min. iç çapı 26.99mm olan bir konduit aranır. Kataloglara bakıldığında iç çapı 32,2mm olan 40lık spiral konduitin bu iş için uygun olacağı tespit edilir.

resim2

Konduit kullanmak zorunda mıyız?

Elbette bu, konduit kullanmanın  avantaj ve dezavantajlarına bakılarak karar verilecek bir konudur. Her kablo mutlaka bir konduitin içinden gidecek diye bir kural yoktur. Zaten kablo üreticileri, kabloyu korumak için kabloyu bir dış kılıfla, hatta yerine göre zırhla bile üretmektedirler. Kablonun nitelikleri kendini korumaya yeterli geliyorsa, konduit kullanımın da bir avantajı yoksa o halde konduitsiz olarak kablo montajı yapılabilir.  Uygun nitelikte bir kabloyu direk olarak toprağa yada betona gömerek bir tesisat yapılabilir ama gerek montaj sırasında gerekse işletme sırasında bir sorun çıkar ve kablonun değiştirilmesi gerekirse o zaman sıkıntı olur. Halbuki konduitle yapılmış olursa böyle bir arızada kolaylıkla kablo değiştirilebilir.

Aşağıda konduit kullanmanın avantaj ve dezavantajları belirtilmiştir.

Konduit kullanmanın avantajları

 • Konduitler, iletkenleri ve kabloları darbeden, nemden ve kimyasal etkilerden korur.
 • Konduit, genelde farklı miktarlarda akım taşıyan kabloları korumak amacıyla kullanır. Mesela rijit konduitle korunan bir kablo çarpma sonucu kısadevre arızasına karşı da korunmuş olur.
 • Konduitler, kazara kablo yalıtımının hasar görmesini engeller.
 • Değişik sayı, ebat ve tipteki iletkenler bir konduit içinden geçirilebilir. Böylece tasarım ve montaj kolaylık sağlanır.
 • Yeri geldiğinde konduit içindeki iletken geri çekilerek yeni bir iletkenl değiştirilebilir ve böylece hiç bir inşai işleme gerek kalmaz.
 • Metal konduitler, hassas devrelerin elektromagnetik etkilerden korunmasını sağlar. Kuvvet kablolarının etrafını etkilemesini de engeller.
 • Eğer uygun fittings ve rakorlar kullanılırsa patlayıcı ve yanıcı ortamlar için mükemmel bir izolasyon sağlar.
 • Metal yada plastik konduitler mimari tasarıma uyacak tarzda bükülerek şekil alabilirler. Böylece tasarıma uygunluk sağlanmış olur.
 • Beton içinde, sıva altında iletken ve kabloların döşenmesi için kullanılır. Böylece kablo görünmeden istenilen yerlere elektrik enerjisi götürülmüş olur.
Konduit kullanmanın dezavantajları

 • Konduit montajı, kablo montajının yanında ilave bir malzeme ve işçilik demektir.
 • Konduit ile korunan kablolarda ısının çevreye yayılması, açıktaki kablolara oranla zorlaşır. Bu durum kabloların akım taşıma kapasitesine olumsuz etki eder.
 • 4 taneden fazla 90 derece diresek yapan konduit tesisatında kablo çekmek çok zorlaşır. Bu nedenle araya ilave buat koymak gerekir.
 • Metal konduitler topraklama iletkeni olarak işlev görebilir ama bazı yönetmelikler metal konduitlerin belli bir uzaklığa kadar topraklama iletkeni olarak kullanılmasına müsaade etmektedir. Bu durumda tekrardan yeni bir topraklama iletkeni çekilmesi gerekmektedir.

Konduit seçim rehberi

Üretici kataloglarına bakıldığında konduitlerle ilgili teknik bilgilere ulaşmak mümkündür. Ancak hangi tip konduitin hangi yerde kullanılacağına dair kolay bir kılavuz maalesef yoktur. Yani “…dış basıncın fazla olduğu…”, “…dış basıncın hafif olduğu yerlerde kullanılır” gibi ifadeler vardır.  Ama dış basıncın hafif olması, orta yada ağır olması ile ilgili somut kriterler nedir, o konu biraz cevapsız kalmaktadır.

Aşağıdaki resme tıklayarak, kendi uygulamalarımız için geliştirdiğimiz konduit seçim rehberine ulaşabilirsiniz.

 

KSFD1

 

 


Ek-1

Konduit sınıflandırılmasında kullanılan 12 basamaklı sayının her bir her rakamının ne anlama geldiğini gösteren tablolar aşağıdadır

Birinci Basamak
Sıkıştırma Dayanımı
Çok Hafif Sıkıştırma Kuvveti 1
Hafif Sıkıştırma Kuvveti 2
Orta Sıkıştırma Kuvveti 3
Ağır Sıkıştırma Kuvveti 4
Çok Ağır Sıkıştırma Kuvveti 5
İkinci Basamak
Darbe Dayanımı
Çok Hafif Darbe Kuvveti 1
Hafif Darbe Kuvveti 2
Orta Darbe Kuvveti 3
Ağır Darbe Kuvveti 4
Çok Ağır Darbe Kuvveti 5
Üçüncü Basamak
Minimum  Sıcaklık Değeri
 +5°C 1
 -5°C 2
 -15°C 3
 -25°C 4
 -45°C 5
Dördüncü Basamak
Maksimum  Sıcaklık Değeri
60°C 1
90°C 2
105°C 3
120°C 4
150°C 5
250°C 6
400°C 7
Beşinci Basamak
Bükme Dayanımı
Rijit 1
Esnek 2
Esnek / Kendinden düzelen 3
Bükülebilir 4
Altıncı Basamak
Elektriksel Karakteristik
Belirsiz 0
Elektriksel devamlılıklı 1
Elektriksel yalıtımlı 2
Elektriksel devamlılıklı ve yalıtımlı 3
Yedinci Basamak
Katı objelere karşı koruma
2,5mm ve üstü çaplı yabancı katı objelere karşı koruma var 3
1,0mm ve üstü çaplı yabancı katı objelere karşı koruma var 4
Toz koruması var 5
Toz geçirmez 6
Sekizinci Basamak
Suya karşı koruma
Belirsiz 0
Dik düşen su damlalarına karşı koruma var 1
Konduit sistemi 15 dereceye kadar eğilldiğinde dik düşen su damlalarına karşı koruma var 2
Fışkıran suya karşı koruma var 3
Sıçrayan suya karşı koruma var 4
Su jetine karşı koruma var 5
Kuvvetli su jetine karşı koruma var 6
Geçici olarak suya daldırmanın etkileri karşı koruma var 7
Dokuzuncu Basamak
Korozyona karşı dayanım
İçten ve dıştan düşük koruma 0
İçten ve dıştan orta koruma 1
İçten orta, dıştan yüksek koruma 2
İçten ve dıştan yüksek koruma 3
Onuncu Basamak
Çekme mukavemeti
Belirsiz 0
Çok Hafif Çekme Mukavemeti 1
Hafif Çekme Mukavemeti 2
Orta Çekme Mukavemeti 3
Ağır Çekme Mukavemeti 4
Çok Ağır Çekme Mukavemeti 5
Onbirinci Basamak
Alev Yayımı
Alev Yaymayan 1
Alev Yayan 2
Onikinci Basamak
Asılı yük kapasitesi
Belirsiz 0
Çok Hafif Asılı Yük Kapasitesi 1
Hafif Asılı Yük Kapasitesi 2
Orta Asılı Yük Kapasitesi 3
Ağır Asılı Yük Kapasitesi 4
Çok Ağır Asılı Yük Kapasitesi 5

 

2 Comments

 • Posted 1 Ekim 2019 13:38 Yazan Nurettin özkorkmaz 0Likes

  Teşekkürler

 • Posted 11 Mart 2021 12:24 Yazan Alper 0Likes

  Etimolojik olarak;

  (fr.) plancher – (en.) floor – (tr) (zemin)
  zemin (tabla) betonu içinde yapılan borulama işlemi fransızcadan doğrudan türkçeye planşe olarak geçmiştir. İngilizceden geçmemiştir.

  (fr.) descente – (en.) descent – (tr.) İniş
  Duvarda yapılan borulama kelimesi de anlamında kullandığımız desant doğrudan fransızcadan dilimize okunduğu şekilde geçmiştir. İngilizce ile ilgisi yoktur.

  Konduit kelimesi de benzer şekilde fransızca kökenli olup hem türkçe hem de ingilizceye geçmiştir.

Yorum Yazın

En az 4 karakterden oluşmalı